krasna91p

225 tekstów – auto­rem jest kras­na91p.

Żołądek fi­ka koziołka. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 listopada 2012, 16:35

Pro­mis­kuityzm stał się (nies­te­ty) po­wodem do dumy... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 4 listopada 2012, 17:56

Lu­bimy siebie lubić. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 2 listopada 2012, 14:49

Noszę wie­cznie ze sobą ok­rutnie wy­ciszo­ne zmysły. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 1 maja 2012, 22:15

Mi­mo tru­du, łat­wiej zos­tać w tym, co zna­ne i os­wo­jone, niż szu­kać po­mocy na zewnątrz i zdać się na to, co nieznane. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 29 kwietnia 2012, 15:56

Ry­wali­zac­ja pod­sy­ca agresję. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 23 kwietnia 2012, 17:11

Większość ko­biet nie pot­ra­fi czy­tać ma­py tak dob­rze jak mężczyz­na. Za to ko­biety le­piej czy­tają cha­rak­ter ludzki. A prze­cież od ma­py ważniej­si są ludzie. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 22 kwietnia 2012, 11:38

Olśnieni zewnętrzną powłoką nie widzi­my wnętrza. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 21 kwietnia 2012, 11:30

Mężczyźni nie zdają so­bie spra­wy, że ko­bieta "słyszy" praw­do­podob­nie o wiele więcej, niż mężczyz­na, w swoim przekonaniu. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 kwietnia 2012, 22:50

Nie jes­teśmy uni­kato­wi, lecz jed­na­kowi, a wymienialni. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 kwietnia 2012, 14:23

krasna91p

Nałogowiec.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

krasna91p

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Aktywność